Przetwarzanie danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Tatran Group Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 211 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych;

- imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny i do wystawienia faktury

Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  TATRAN GROUP Sp. z o.o. ul. Węgierska 211, 33-300 Nowy Sącz NIP: 678-315-26-27 z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
  na adres: TATRAN GROUP Sp. z o.o. ul. Węgierska 211, 33-300 Nowy Sącz NIP: 678-315-26-27 lub
  e-mail: rodo@tatran.pl
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
  pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: TATRAN GROUP Sp. z o.o. ul. Węgierska 211, 33-300 Nowy Sącz NIP: 678-315-26-27 lub e-mail: rodo@tatran.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu
  klientom produktów i naszych usług.
 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu
  dostarczania klientom Tatran Group Sp. z o.o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one
  udostępniane przez źródła publicznie - tj. dostępne na stronach www oraz rejestry
  urzędowe (KRS, REGON itp.)
 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu
  prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
rodo@tatran.pl za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: TATRAN GROUP Sp. z o.o. ul. Węgierska 211, 33-300 Nowy Sącz NIP: 678-315-26-27 Informujemy również, że:

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
  technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
  czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
  wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Tatran Group Sp. z o.o.